SLOVARČEK BESED V FOTOVOLTAIKI IN ELEKTROTEHNIKI:


AC izmenični tok
Ambient temperature Temperatura okolice
Amper (A) enota za električni tok  (1A je stalni električni tok, ki pri prehodu skozi dva premočrtna, vzporedna, neskončno dolga vodnika zanemarljivega krožnega prereza, postavljena v vakuum v medsebojni razdalji 1 m, povzroča med njima silo 2×10-7 njutna na meter)
Anemometer Naprava za merjenje hitrosti vetra
Azimut je kot med smerjo sever (N) in smerjo v kateri so nameščeni paneli gledano v smeri urinega kazalca. (naprimer azimut 180 je smer jug (S)) SOLARNI AZIMUT je kot za postavitev sončnih panelov v smeri jug (S).
Celica je osnovna enota Fotovoltaičnega modula
Cosinus φ cosinus faznega kota med tokom in napetostjo
DC enosmerni tok
Delo (Ws) enota za električno delo  (1 kWh kilo vatna ura, 1MWh megavatna ura)
Difuzna svetloba svetloba ki paden na sončne panele posredno(razpršeno) zaradi ovir na poti od sonca.
Dioda (bypass) je dioda ki usmerja tok mimo osenčenih ali poškodovanih celic na glavno vejo zaradi zaščite pred prevelikim tokom.
Direktna svetloba je svetloba ki pade na fotovoltaične panele direktno od sonca in jo merimo z pyrheliometrom.
Distribucijsko omrežje je mreža električnih vodov ki jih vzdržuje ELEKTRO (Primorske, Ljubljana, Gorenjske...) na katerega priklopimo fotovoltaično elektrarno
EVA folija namenjena za namestitev  med steklom in celicami v fotovoltaičnih modulih
Fotoefekt pretvorba sončnega sevanja v elektriko
Fotonapetostni sistem poslovenjen izraz za fotovoltaične sisteme
Fotovoltaični sistem sistemi za pretvarjanje sončne energije v elektriko.
Globalno sončno sevanje trenutno sevanje sonca, ki ga sprejme opazovana ploskev in zajema vse oblike sončnega sevanja (direktno, difuzno, odbito in obsončno sevanje), enota (W/m2).
Hertz enota za merjenje frekvence; perioda na sekundo.
Hot spot je izraz za fenomen s katerim je izreženo mesto na PV panelu, kjer se ena ali več fotovoltaičnih celic obnaša kot upor, ter se na tem mestu pregreva ali celo tali.
Hz (hertz) enota za merjenje frekvenceŠtevilo nihajev (sprememb smeri električnega toka) celih period, v enoti časa izraženo v Hertzih (Hz).
I-U krivulja graf  z I-U karakteristiko lahko razberemo za vsak PV modul njegove lastnosti, ter so pri tem pomembne 3 točke.
Imp I_max_peek - tok maksimalne moči.
Isc   Tok kratkega stika, tok ki nastane ob kratkem stiku sponk v katerikoli napravi. Dodatni pogoj je še čas v katerem teče kratkostični tok.
Ingot masivni blok kovinskega ali drugega materila pripravljenega za nadaljno obdelavo; v fotovoltaiki Si ingot pridobljen z metodo Czochralskega uporabljamo (razrez ingota) za pridobivanje monokristalnih Si rezin.
Inverter v angleški literaturi se označuje tudi z izrazi Power Conditioning Unit, PCU, ali Power Conditioning System, PCS. V fotonapetostnem sistemu je to naprava, ki enosmerno napetost pretvarja v izmenično, takšne napetosti in frekvence, ki ustreza vrednostim v javnem električnem omrežju in porabnikom, ki so na to omrežje priklopljeni.
Joule (J) enota za množino energije, ki ustreza 1/3600 kilowatt-ne ure.
Katoda Negativna elektroda elektrokemijske celice, tudi negativni priključek diode.
Katodna zaščita zaščita kovinskih materialov pred rjavenjem; med zemljo in ščitenim materialom vzpostavimo šibko električno polje, ki zavira prehod elektronov, kar se sicer dogaja pri postopku rjavenja.
Koncentrator je optična naprava dodana na fotovoltaičnem modulu namenjena za povečanje osvetlitve, ter je sestavljena iz ogledal ali leč
MODUL_FOTOVOLTAIČNI je sistem zaporedno vezanih fotovoltaičnih celic
MODUL Integrirani modul pripravljen za vgradnjo v streho kjer nadomešča standardno kritino
MODUL mono modul sestavljen s celicami iz Monokristalnega silicija z urejeno kristalno strukturo
MODUL poly modul sestavljen s celicami iz Polikristalnega silicija
MODUL amorfni modul sestavljen z Amorfnega ali tankoslojnega silicija
Metoda Czochralskega postopek za pridobivanje monokristalnega silicija
NOCT Nominalna temperatura celice 
Naklonski kot kot med horizontalo in opazovano ravnino
Napetost odprtih sponk (Voc) napetost odprtih sponk. napetosti pri neobremenjenem izvoru napetosti.
Nazivni tok modula (A) Obratovalni tok modula merjen pri STC.
Ohm enota za električno upornost.
Silicij nekovinski element, ki sestavlja četrtino zemeljske skorje
Silicij Amorfni tankoslojni silicij za proizvodnjo amorfnih fotovoltaičnih modulov
Silicij Monokristalni silicij z UREJENO kristalno strukturo za izdelavo fotovoltaičnih modulov
Silicij Polikristalni silicij z NEUREJENO kristalno strukturo za izdelavo fotovoltaičnih modulov
Sledilni mehanizem mehanizem, ki uravnava premikanje fotonapetostnih modulov da so v vsakem času dneva postavljeni optimalno glede na naklon in Solarni azimut. Izplen fotovoltaike je največji.
Solarni sistem sisteme za izkoriščanje sončne energije.
STC Standardni testni pogoji - pogoji po katerih se testirajo Fotovoltaični moduli v laboratoriju.
Točka največje moči (Pmax) točka na U-I krivulji, kjer dosegamo največjo moč. (P= U x I ali P= U x I x cosφ)
Volt (V) enota za napetost (1V ustreza razliki električnih potencialov na električnem uporniku, na katerem električni tok jakosti enega ampera porablja moč enega vata.)
Wafer silicijeva rezina odrezana iz silicijevega Ingota
Watt (W) enota za moč (1 W je enak 1 J/s ali pri elektriki 1 VA)
Watt peak (Wp) je maksimalna moč enosmernega toka merjena pri standardnih laboratorijskih pogojih