I-U KRIVULJA
Isc - I short-circuit - short-circuit current - Tok kratkega stika
Pmax - nominal maximum power at STC - Maksimalna moč modula
Voc - V Open-Circuit - Open-Circuit Voltage - Napetost odprtih sponk
Imp - I max_peek - max_peek current - Tok maksimalne moči
Vmp - V max_peek - max_peek voltage - Napetost maksimalne moči